Gymnázium Cheb

Export článků
pilotní škola kin-ballu

pilotní škola kin-ballu

Základní pravidla pro zpracování seminární práce z matematiky
Vydáno dne 01. 12. 2016 (3237 přečtení)

Platí pro frekventanty semináře z matematiky ze 7.A a 3.E.

 • Rozsah seminární práce vyplývá z tématu. Práce by měla obsahovat základní matematickou teorii, klasifikaci možností řešení příkladů a řešení vzorových příkladů. Minimem je 12 řešených příkladů. U témat z geometrie či funkcí se předpokládá vytvoření konstrukcí či grafů v příslušných programech (Cabri, Derive, GeoGebra ...).
 • Práce je psána písmem typu Arial či Times New Roman velikosti 12. Tisk je jednostranný, levý okraj 35 mm, pravý 20 mm, horní i dolní 30 mm, řádkování 1,5. Stránky budou číslovány ve středu dolní části stránky, na titulní stránce se číslo 1 neuvádí. Strany se zdroji a přílohy se nečíslují. Mezery mezi odstavci jsou 6 pt (bodů), první řádek v odstavci je odsazen o 1,2 cm. 
 • Každá práce se skládá z následujících částí: titulní list, čestné prohlášení, obsah, úvod, kapitoly práce, závěr, přehled zdrojů, přílohy
 • Na titulním listu je povinně uvedeno: název školy, název práce (největším písmem), seminární práce z matematiky, rok zpracování, jméno a příjmení autora práce a třída, do níž dochází
 • K čestnému prohlášení o původnosti práce. je připojeno datum a vlastnoruční podpis autora.
 • V obsahu jsou uvedena čísla kapitol a podkapitol (víceúrovňovým číslováním) a jejich názvy spolu s číslem stran, na nichž začínají.
 • V úvodu jsou obsaženy cíle práce a způsob jejího zpracování, mělo by být upřesněno a dodefinováno téma. Součástí úvodu by měly být i teze, které jsou v průběhu práce potvrzeny či vyvráceny.
 • Kapitoly práce mají být logicky seřazeny a členěny. Jsou-li v textu citace, jsou odlišeny kurzívou s uvedením zdroje. Obrázky či jiné grafické materiály včleněné do textu jsou opatřeny číslem, popisem a zdrojem (nejsou-li původní). Zdroj bude uveden i u každého příkladu (nejde-li o příklad původní). Za standardní obtížnost jsou považovány příklady ze sbírky J.Petákové.
 • V závěru práce jsou obsaženy odpovědi na cíle a teze stanovené v úvodu.
 • V přehledu zdrojů je třeba uvést všechny tištěné a elektronické zdroje, ze kterých autor čerpal. Citace děl musí být provedeny podle platných norem.
 • V přílohách jsou uvedeny další grafické materiály či převzaté texty, na něž je odkazováno v práci.
 • Práci autor nahraje v uznatelném elektronickém formátu do příslušné Odevzdávárny systému Odevzdej.cz
 • Práce je odevzdána v jednom tištěném výtisku 
 • Práce bude odevzdána nejpozději ve čtvrtek 25.5.2017, a to v tištěné podobě i prostřednictvím Odevzdej.cz.

 

 


Při hodnocení seminární práce bude zejména přihlíženo k:

 • formální správnosti práce
 • vyčerpání tématu a dosažení stanovených cílů
 • logické struktuře práce
 • gramatické a stylistické správnosti práce
 • obtížnosti zvolených příkladů (s logickým postupem od jednodušších ke složitějším), bonusem bude hodnoceno zařazení příkladů ze středoškolských kategorií MO či různá řešení téhož příkladu, malusem budou zatíženy příklady řešené na internetu či v literatuře
 • vlastnímu přínosu autora (studium cizojazyčných zdrojů, větší množství prostudovaných zdrojů, vlastní grafy, tabulky, apod.)
 • osvojení odborného jazyka a matematické symboliky
 • termínu odevzdání
 • původnosti práce Odevzdaná nepůvodní práce je vždy klasifikována nedostatečně a je vyžadováno vypracování nové práce na jiné téma!!!

 


 

 


Nabídka témat (samozřejmě je možno volit po dohodě s vyučujícím i vlastní téma):

 

 

 1. Operace s množinami a vztahy mezi nimi 
 2. Konstrukce trojúhelníků (Dinh)
 3. Konstrukce čtyřúhelníků 
 4. Shodná zobrazení v rovině 
 5. Homotetie
 6. Řezy těles (Altman)
 7. Povrchy a objemy těles 
 8. Iracionální rovnice a nerovnice 
 9. Grafické řešení rovnic, nerovnic a jejich soustav (Boušek)
 10. Rovnice, nerovnice a soustavy s parametrem (Lorenc)
 11. Exponenciální rovnice a nerovnice
 12. Logaritmické rovnice a nerovnice (Šebetková)
 13. Kartézský součin množin, binární relace, zobrazení 
 14. Lineární lomené a mocninné funkce 
 15. Exponenciální a logaritmické funkce 
 16. Goniometrické funkce (Gangur)
 17. Goniometrické rovnice (Hrudníková)
 18. Sinová a kosinová věta 
 19. Analytická geometrie přímky (Nguyen)
 20. Odchylky přímek a rovin (Šenfeld)
 21. Vzdálenosti bodů, přímek a rovin 
 22. Vektory a jejich skalární a vektorový součin (Dang)
 23. Matematické důkazy (Kukla)
 24. Mandelbrotova množina (Troján)
 25. Výroková logika (Krátký)

 ( Celý článek | Autor: Jalovec Antonín | Informační e-mail Vytisknout článek )

Kontakty


 • Adresa:
Gymnázium Cheb, příspěvková organizace
Nerudova 2283/7
350 02 Cheb


 • Datová schránka:
m23mjrq

 • Telefon:
739 322 319
739 322 446
734 173 927

 • E-mail školy:
gymcheb@gymcheb.cz
Novinky
24.05.2017: Vernisáž závěrečných prací VV 6.A,B, 2.E
Srdečně zveme všechny učitele, studenty, rodiče a milovníky umění na vernisáž, která se uskuteční 12. června od 15:00 hodin v UVV.
ESF

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS.

TOPlist