Gymnázium Cheb

Export článků
pilotní škola kin-ballu

pilotní škola kin-ballu

ROČNÍKOVÁ PRÁCE ZE SEMINÁŘE Z DĚJEPISU
Vydáno dne 18. 04. 2016 (730 přečtení)

určeno studentům 3.E, 7.A a 7.B, kteří  v tomto školním roce 2015/16 vypracovávají v předmětu SD ročníkovou práci

 

Termín odevzdání ročníkové práce - nejpozději do 2. května 2016 / kdo odevzdá později, bude ohodnocen nedostatečnou, navíc tím nesplní jednu z podmínek k řádnému uzavření klasifikace za 2. pololetí v předmětu SD, v předmětu SD bude neklasifikován!/

 

Ročníková práce bude v daném termínu odevzdána:

1. v tištěné podobě vyučující M. Grillové

2. v elektronické podobě přes "odevzdávárnu" 
https://odevzdej.cz/auth/doc/gymncheb/fph6v2k/

 

Pravidla pro zpracování ročníkové práce z dějepisu – formální stránka

 

 

 1. Práce je zpracována na listech papíru A4, musí být svázána rozebíratelnou vazbou. Skládá se z:

-         titulního listu /ročníková práce z dějepisu, název tématu, autor, třída, místo a rok odevzdání/

-         čestného prohlášení / na konci jméno, datum, vlastnoruční podpis/

-         obsahu – musí souhlasit čísla stránek s příslušnými kapitolami

-         resumé /stručně 2-3 věty- česky + 2 cizí jazyky/ = na jedné straně

-         úvoduseznámení s tématem, důvod, proč jsem si téma vyprala, stanovení cílů, co bude náplní práce, metodika

-         vlastní práce  /rozsah min. 15 stran/

-         závěru / koresponduje s úvodem – nějaký vlastní postřeh, vlastní stanovisko na zpracovávané téma, zhodnocení splnění cílů, zhodnotit dostupnost pramenů, případné problémy, vyzdvihnout   přínos práce + k čemu by práce mohla sloužit, o co  by se dala rozšířit atd./

-         přehledu zdrojů, případně příloh

-         přílohy – obrazová část / mapky, grafy, tabulky, obrázky, foto …/

 

 1. Rozsah vyplývá z tématu a měl by se pohybovat v rozsahu min. 15 stran (bez příloh).

 

 1. Text je napsán písmem typu Arial či Times New Roman velikostí 12 s řádkováním 1,5 a zarovnán je do bloku. Pro odlišení či zdůraznění se může použít kurzíva či tučné písmo. Nadpisy je možné odlišit jinou velikostí a šířkou písma. Mezery mezi odstavci jsou 6 pt (bodů). První řádek v odstavci je odsazen o 1,2 cm.

 

 1. Číslování stran je zajištěno pomocí zápatí (číslo strany se umísťuje do prostřední pozice). Titulní list se nepočítá, první stranou označenou číslem je obsah, strany se zdroji a přílohami se nečíslují.

 

 1. Tabulky a obrázky se číslují průběžně v celé práci a u každé je nutné uvést zdroj /celý/ a název.

 

 1. Citace:

Citací rozumíme doslovné uvedení myšlenky, názoru, definice apod. jiného autora ve vlastní práci. V takovém případě je nutné citovaný text uvádět ve vlastní práci v uvozovkách a vždy uvádět zdroj citace i s uvedením strany, na které se nachází.

 

Např.

....„Charakteristickým znakem prérií jsou velké teplotní rozdíly mezi létem a zimou, ale i  mezi dnem a nocí. (J. Votýpka, Severní Amerika, Praha, 1987, s.59) ....

 

 1. Student je povinen v přehledu zdrojů uvést všechny použité tištěné i elektronické zdroje dle pokynů vyučujícího. Seznam zdrojů řadit abecedně podle příjmení autorů.

 

 1. Poslední částí seminární práce mohou, ale nemusí být přílohy, které obsahují grafické materiály či převzaté texty, na něž je v práci odkazováno. Přílohy jsou průběžně číslovány a každá má uvedený název a zdroj.

 

 

Kritéria hodnocení ročníkové práce

 

 

 

kritérium

0

1

2

3

1.       Téma – výběr tématu + splnění rozsahu

 

 

 

 

2.       Typografie/celková úprava, řazení stránek, písmo, řádkování, překlepy, mezery za interpunkčními znaménky, orientátory/

 

 

 

 

3.       Kompozice /uspořádání a návaznost kapitol,  úvod (téma, cíle, hypotézy, hl. prameny, metodika), funkčnost závěru

 

 

 

 

4.       Obsah + správnost faktografických údajů

 

 

 

 

5.       Stylistika /užití informačního, popisného a výkladového postupu, neutrálnost jazykových prostředků, vhodné užití termínů, souvislý text odborného stylu/

 

 

 

 

6.       Jazyková správnost /spisovné tvary slov, pravopis, interpunkce, logická stavba větných celků/

 

 

 

 

7.       Bibliografické údaje /použité zdroje, úplnost bibliografických údajů, citace/

 

 

 

 

8.       Vlastní přínos

 

 

 

 

Celkem bodů:

 


 ( Celý článek | Autor: Grillová Martina | Informační e-mail Vytisknout článek )

Kontakty


 • Adresa:
Gymnázium Cheb, příspěvková organizace
Nerudova 2283/7
350 02 Cheb


 • Datová schránka:
m23mjrq

 • Telefon:
739 322 319
739 322 446
734 173 927

 • E-mail školy:
gymcheb@gymcheb.cz
Novinky
24.05.2017: Vernisáž závěrečných prací VV 6.A,B, 2.E
Srdečně zveme všechny učitele, studenty, rodiče a milovníky umění na vernisáž, která se uskuteční 12. června od 15:00 hodin v UVV.
ESF

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS.

TOPlist