Ve víru koronaviru

Kočvara JaroslavAktuality

  • Novinka v pravidlech pololetního hodnocení žáků na Gymnáziu Cheb v době distanční výuky
  • Pokračujeme v distanční výuce
  • Možnosti stravování žáků

Milí žáci, vážení rodiče,

máme za sebou první pololetí školního roku 2020/2021. V důsledku aktuální epidemické situace se i zamýšlené částečné uvolnění (umožňující návrat žáků maturitního ročníku do školy) zatím odkládá, a proto pokračujeme v distanční výuce.

Ve snaze zkvalitnit zpětnou vazbu žákům i jejich zákonným zástupcům jsme se na Gymnáziu Cheb rozhodli (ve spolupráci a po projednání ve školské radě) zavést na vysvědčení či výpisu vysvědčení novinku v hodnocení dosažených výsledků a přístupu žáka ke vzdělávání v době převažující distanční výuky – kombinaci klasifikace a slovního hodnocení. Tento způsob je aplikován v případech, kdy učitel nemá dostatek podkladů pro klasifikaci (žák je v daném pololetí nehodnocen) nebo je žákův prospěch nedostatečný; v ostatních případech záleží na uvážení příslušného vyučujícího. Plné znění aktualizovaného doplňku školního řádu naleznete v příloze.

Slovní hodnocení má část sumativní ve formě přehledné tabulky, která informuje o minulém, resp. shrnuje, „co bylo“- jak se žáku dařilo dosáhnout vzdělávacích cílů, v jaké kvalitě tyto cíle naplňoval, co bylo pro jeho práci typické. Formativní část přináší určitá doporučení – vodítka pro další postupy. Žák se díky nim dozvídá, co by mohl dělat jinak, resp. lépe, aby se zlepšila kvalita jeho práce, popř. jaké jsou požadavky na doklasifikaci.

Případné slovní hodnocení žáka je zpracováno na samostatném tiskopisu, který tvoří přílohu k výpisu vysvědčení. Protože si žáci nemohou zatím výpis osobně převzít (bude jim třídním učitelem předán do tří dnů po obnovení prezenční výuky), naleznete pololetní hodnocení výsledků zpřístupněné v elektronické podobě ve školním informačním systému Bakaláři (v postranní liště stačí kliknout na „pololetní klasifikace“); případné slovní hodnocení obdrží zákonný zástupce, event. zletilý žák během první poloviny února opět elektronicky prostřednictvím školního informačního systému.

Ředitel školy v I. pololetí uvolnil žáky z předmětů tělesná výchova, estetická výchova – hudební a samostatně realizovaných laboratorních prací. U těchto předmětů proto na výpisu naleznete „U“ (uvolněn).

Školní jídelna v Brandlově ulici žákům NG vydává obědy v době od 14:00 h do 14:30 h. Jídlo není možné odnést s sebou, ale je vyžadována konzumace přímo ve školní jídelně. Objednávky se realizují prostřednictvím webových stránek www.strava.cz nebo telefonicky (778 428 612) vždy koncem pracovního týdne.

Školní jídelna na Divadelním náměstí, kde se mají možnost stravovat žáci VG, je otevřena od 12:00 h do 13:00 h. Objednávky se realizují opět elektronicky, tak jak jsou žáci zvyklí. Kontakt na vedoucí ŠJ je 734 522 658.