Chebský dějepis, soutěž O největšího Chebana

Stanislav CisarikAktuality, Dějepis a latina

Na úvod tohoto školního roku proběhla v terciích projektová výuka na téma „Chebský dějepis“, zaměřená na období, kterému se žáci věnovali v rámci předchozího školního roku (středověk, raný novověk do konce 30leté války).

V úvodní hodině se žáci seznámili s dějinami Chebu, zasazenými do kontextu dění ve střední Evropě v tomto období, včetně významných osobností, které se do dějin našeho města zapsaly. Mezi mnohými zajímavostmi zjistili, že např. Cheb nebyl ani královským, ani poddanským městem, nýbrž městským státem s mnoha výsadami, že město disponovalo velkou armádou, nebo že chebská medovina byla vyhlášená po celé Evropě (a mnohé další).

V rámci Evropských dnů dědictví žáci navštívili také výstavu replik korunovačních klenotů (svatováclavské koruny, královského jablka a žezla). Poslední část projektu sestávala ze série krátkých filmů, zaměřených na chebskou každodennost v průběhu středověku, novověku.

Žáci tercií měli rovněž možnost zapojit se do soutěže „O největšího Chebana“, ve které poměřovali vědomosti se svými vrstevníky v celém okrese. Soutěž měla několik forem otázek (jedna/více odpovědí, rovněž i otevřené otázky). V této velké konkurenci (celkem 94 soutěžících) vybojovala Eliška Janoušková 1. místo. Slavnostní předávání cen proběhlo v pondělí 10.10. na městské radnici.

Chtěl bych rovněž poděkovat všem, kteří se soutěže zúčastnili.