Maturitní okruhy 2018 – DĚJEPIS

Lenka TěžkáAktuality, Dějepis a latina

Maturitní okruhy 2018

 1. Vývoj lidské společnosti v pravěku
 2. Charakteristika nejstarších východních států a civilizací
 3. Starověké Řecko
 4. Starověký Řím
 5. Počátky středověké Evropy
 6. První státní útvary na našem území, Přemyslovci na českém trůnu
 7. Proces vzniku centralizovaných feudálních monarchií v Evropě
 8. Lucemburkové na českém trůnu
 9. Střední Evropa a naše země v době poděbradské a za vlády Jagellonců
 10. Velké zeměpisné objevy v 15. a 16. století a jejich důsledky
 11. Reformace
 12. Nástup Habsburků na český trůn
 13. Třicetiletá válka
 14. Novověké revoluce a napoleonské války
 15. Osvícenský absolutismus
 16. Revoluční rok 1848 – 1849 v Evropě a v českých zemích
 17. Svět, Evropa a Rakousko v letech 1848 – 1914
 18. První světová válka
 19. Češi a Slováci za 1. světové války, vznik Československé republiky
 20. Svět po první světové válce
 21. Světová hospodářská krize a třicátá léta 20. století
 22. Druhá světová válka
 23. Češi a Slováci za 2. světové války
 24. Politické uspořádání světa po druhé světové válce
 25. Ohniska válečných konfliktů ve světě po 2. světové válce
 26. Vývoj v Československu po 2. světové válce do konce 50. let
 27. Vývoj v Československu od roku 1960

Zpracovala: předmětová komise dějepisu