Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze dlouhodobě spolupracuje s úspěšnými středními školami při rozvoji a zkvalitňování vzdělávání v přírodovědných oborech. Vybraným středním školám je pak na dobu pěti let udělen titul Fakultní škola Přírodovědecké fakulty UK.

Fakultní školaStatus Fakultní školy PřF UK v Praze získalo v roce 2015 také Gymnázium Cheb. Tento titul propůjčuje děkan fakulty mimořádně kvalitním školám, které realizují hodnotnou výuku alespoň dvou přírodovědných předmětů. Výuka je hodnocena po stránce obsahové, z hlediska uplatňování moderních forem a metod i po stránce materiálního a technického zabezpečení. Zohledňuje se také úspěšnost žáků školy v předmětových soutěžích z přírodovědných oborů a přijetí absolventů školy ke studiu na vysokých školách.

Pro naši školu to znamená současně velké závazky i nové možnosti. Závazky souvisí s udržením kvality výuky. Nové možnosti se nám otvírají v oblasti konzultací studentů i pedagogů s vyučujícími PřF, pořádání kurzů pro studenty, poskytování výukových prostor nebo materiálního zabezpečení fakulty našim studentům, volný vstup do fakultních sbírek, muzeí i Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.