Mgr. Blanka Stehlíková

 

Konzultační hodiny:

pondělí 11:40 – 12:55

Kabinet číslo C206

  • email stehliko@gymcheb.cz
  • telefon 775163142

Primární prevencí rozumíme veškeré konkrétní aktivity realizované s cílem předejít problémům a následkům spojenými s projevy rizikových forem chování, případně minimalizovat jejich dopad a zamezit jejich rozšíření.

Primární prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti MŠMT je zaměřena na předcházení rozvoje rizik, které směřují zejména k následujícím rizikovým projevům v chování žáků:

  • agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím multimedií, násilí, vandalismus, intolerance, extremismus, rasismus a xenofobie, divácké násilí

  • záškoláctví

  • závislostní chování (patologické hráčství, užívání všech návykových látek)

  • rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů

  • poruchy příjmu potravy

  • negativní působení sekt

  • sebepoškozování, sexuální rizikové chování