Pravidla pro zřízení tělovýchovných kroužků Školního sportovní klubu AŠSK při Gymnáziu Cheb pro školním roce 2019/ 2020

Jan ŽídekAktuality, Tělesná výchova, Uncategorized

Žáci, kteří v tomto školním roce budou chtít zřídit určitý tělovýchovný kroužek, musí dodržet tento postup:

  1. Zvolit si vedoucího kroužku a jeho zástupce. Tyto osoby by měly být plnoleté nebo alespoň dosáhnout plnoletosti v tomto školním roce, nemusí však být žáky Gymnázia Cheb.
  2. Vedoucí kroužku musí pořídit seznam členů, který bude obsahovat název kroužku, informace o tom, kdy a kde se kroužek bude scházet (přesné termíny je třeba dohodnou s manažerem školy panem Stulákem), seznam členů s pořadovým číslem, příjmením, jménem, datem narození každého člena, vyplněnou částkou za členské a klubové příspěvky. Tento seznam bude na počítači vyplněn v tabulce ve formátu EXCEL a zaslán počítačovou poštou na adresu zidek@gymcheb.cz do 18. 10. 2019. Vzor formuláře je na J:/student/TV/Tělovýchovné kroužky/19/20 / Přehled členů a příspěvků 2019_20.xls/, je také možné využít tento odkaz.
  3. . Vyplněný seznam členů se pošle e-mailem na adresu zidek@gymcheb.cz, vytištěná (bez pokynů k vyplnění, ale včetně celkových součtů ve spodní části – tisknout pomocí výběru) se tato tabulka odevzdá M. Stulákovi společně s vybranými penězi za členské a klubové příspěvky, vše nejdéle do 18. 10. 2019.
  4. Dále se musí od všech členů kroužku vybrat částka 150,- Kč. 20 Kč jsou členské příspěvky AŠSK ČR na rok 2020 a 130 Kč je klubový příspěvek ŠSK. U účastníků, kteří nejsou žáky Gymnázia Cheb se vybírá poplatek 250 Kč (20 + 230 Kč).  Klubový příspěvek může být pro jednotlivé kroužky navýšen, vždy je ale zapotřebí předem projednat tuto změnu s předsedou ŠSK při Gymnáziu Cheb Janem Žídkem. Učitelé Gymnázia Cheb a pedagogický dozor, který se aktivně nezúčastní činnosti kroužku, klubový příspěvek neplatí. Zaplacením členských příspěvků a vyplněním registrace člena se členové kroužku stávají i členy Asociace školních sportovních klubů  České republiky. Registraci vyplňují jen ti žáci, kteří ve školním roce 2018/2019 nebyli členy ŠSK při Gymnáziu Cheb. Seznam žáků z roku 2018/2019 je na J:student/TV/Tělovýchovné kroužky 18/19. V seznamu členů kroužku pro školní rok 2019/2020 musí být převaha žáků a zaměstnanců Gymnázia Cheb. V opačném případě se kroužek nestane součástí ŠSK Gymnázia Cheb, ale řídí se pravidly pro běžný pronájem tělocvičen.
  5. Vedoucí kroužků musí do 18. 10. 2019 odevzdat Janu Žídkovi vyplněné formuláře „Registrace člena AŠSK“ za každého člena kroužku, který v minulém školním roce nebyl registrován. Vzor tohoto formuláře je zde a na disku J:/student/TV/Tělovýchovné kroužky/19_20/Registrace člena AŠSK.doc/. Všechny kolonky v tomto formuláři budou vyplněné včetně podpisů jednotlivých členů ŠSK a jejich zákonných zástupců. Bude také vyplněné jméno člena v části určené jako potvrzení o zaplacení členského a klubového příspěvku. Tuto část vrátí vedoucí kroužků po podpisu J. Žídka jednotlivým členům jako potvrzení o zaplacení. Je možné také požádat J. Žídka o vytištění určitého počtu prázdných registračních formulářů. Při odevzdání vyplněných formulářů mohou vedoucí kroužků probrat s J. Žídkem materiálové nebo jiné požadavky na činnost kroužku.
  6. Všichni členové kroužku se stávají po zaplacení příspěvků členy Školního sportovního klubu AŠSK ČR při Gymnáziu Cheb. Každý člen kroužku musí dodržovat provozní řád tělocvičen nebo hřiště. V případě nedodržování těchto pravidel si ŠSK při Gymnáziu Cheb osvojuje právo zrušení daného kroužku bez nároku na vrácení příspěvků.
  7. Kroužek může začít fungovat až po splnění výše uvedených podmínek. Upozorňujeme, že v letošním roce budeme důsledně dbát na dodržení všech těchto podmínek.
  8. Pozdější vznik kroužku nemusí být z technických důvodů umožněn.

V Chebu 16. 9. 2019                                                     za ŠSK při Gymnáziu Cheb

Jan Žídek, předseda ŠSK