Soutěž v cizích jazycích – Anglický jazyk 2018/2019

Rendlová VěraAktuality, Anglický jazyk, Uncategorized

V prosinci 2018 se uskuteční školní kolo Soutěže v cizích jazycích – AJ. Zájemci se přihlásí u garantů jednotlivých kategorií.

 1. kategorie – Mgr. Straková, Mgr. Hirková
 2. kategorie – Mgr. Švecová, Mgr. Havel
 3. kategorie – Mgr. Hanzalová, Mgr. Rendlová

Hlásit se můžete osobně u příslušného vyučujícího nebo emailem ve formě příjmení@gymcheb.cz.

Datum konání jednotlivých kategorií bude upřesněn.

Kategorie pro jazyk anglický

kategorie I. B – je určena žákům ročníků víceletých gymnázií odpovídajících věkové kategorii žáků do 7. ročníků základních škol (prima, sekunda); probíhá ve školním a okresním kole,

kategorie II. B – je určena žákům ročníků víceletých gymnázií odpovídajících 8. a 9. třídě ZŠ (tercie, kvarta); probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole,

kategorii II. C – je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií,   kteří měli či mají trvalou možnost souvisle komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku – viz body 4 a,b,c) Organizace soutěže; probíhá ve školním, krajském a ústředním kole,

kategorie III. A – je určena žákům 1. až 3. ročníků všech typů středních škol a odpovídajících  ročníků víceletých gymnázií; probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole,

kategorie III. B – je určena žákům 1. až 3. ročníků všech typů středních škol a odpovídajících  ročníků víceletých gymnázií, kteří měli či mají trvalou možnost souvisle komunikovat v daném jazyce  mimo samotnou jazykovou výuku – viz body 4 a,b,c) Organizace soutěže; probíhá ve školním,  krajském a ústředním kole.

ORGANIZACE a TÉMATA

ŠKOLNÍ KOLO

1 Představení, seznámení

2 Konverzace na vylosované téma

3 (Práce s obrázkem, situační rozhovor)

4 (Poslech s porozuměním)

OKRESNÍ KOLO

I  Poslech s porozuměním – všechny kategorie

II Ústní část :

 1. Představení, seznámení – všechny kategorie
 2. Situační dialog – všechny kategorie
 3. Konverzace na vylosované tématické okruhy

Témata:

Kategorie I.A, I.B – 1. My family and friends, 2. Pets and animals, 3. Sports and other favourite activities, 4. School, school subjects and activities at school, 5. Work, jobs, 6. Shopping, clothes, 7. Food, fast food, restaurants, 8. Daily routines, 9. My ideal home or house, 10. Holidays

Kategorie II.A, II.B, II.C – 1. Autobiography – important moments in my life, 2. Family and friends, 3. Famous people, 4. Festivals, traditions, 5. Culture and media, 6. Food, 7. Hobbies, 8. Holidays, 9. House and flat, 10. Life in a town or village, 11. My day, routines, 12. Pets and animals, 13. Seasons of the year, weather, 14. School life, 15. The world of sports

Kategorie III.A, III.B – 1. The importance of language learning, 2. Cultural life (cinema, theatre, music, art), 3. Advantages and disadvantages of living in the city and the country, 4. Relations and generation gap, 5. Holidays and notable days in our country, 6. Environment, 7. World problems, 8. Food and cuisines, 9. Health and medicine, lifestyle, 10. The mass media, 11. Education, 12. Tourism, 13. English speaking countries, 14. What are people like? (personality, behaviour), 15. Sports and games, 16. Likes, dislikes and interests, 17. Clothing, fashion, 18. The Czech Republic, 19. Literature and reading, 20. Gadget appliances development

 

Cílem soutěží v cizích jazycích je rozvíjet zájem žáků o studium těchto jazyků, posilovat jejich motivaci ke studiu, zvýšit úroveň komunikativního ovládání cizích jazyků u žáků základních a středních škol.

Soutěže zhodnotí schopnost žáků použít cizí jazyk v komunikaci s rodilými mluvčími a využít cizího jazyka jako prostředku ke sdílení informací.

Propozice soutěže:

 1. Soutěže jsou dobrovolné a jsou určeny jednotlivcům, kteří v době konání soutěže nepřesáhli věkovou hranici 20 let. (Žák, kterému je v době soutěže 20 let, může soutěžit.)
 2. Žák může soutěžit pouze v jedné kategorii, a to buď v kategorii, která odpovídá jeho ročníku, nebo může soutěžit v kategorii vyšší.
 3. Žáka není možné zařadit přímo do vyššího soutěžního kola. Je třeba účastnit se všech postupových kol předepsaných pro danou soutěžní kategorii (viz propozice část A. Kategorie).
 4. Německý, anglický, španělský a ruský jazyk mají kategorie (II. C, III. B, SŠ III) pro žáky, kteří měli či mají trvalou možnost komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku. Jedná se například o tyto případy:
 5. a) žák pobýval během 2. stupně základní školy a středního vzdělávání v dané jazykové oblasti déle než šest měsíců nepřetržitě; b) žák v rámci školní docházky se učí/učil alespoň po dobu jednoho školního roku minimálně jednomu předmětu v daném cizím jazyce (nepočítá se samotná výuka přísl. CJ);například: navštěvuje/navštěvoval bilingvní gymnázium či jinou školu, která má povolení MŠMT k výuce některých předmětů v cizím jazyce. c) žák pochází z bilingvní rodiny, ale rodiče nežijí dlouhodobě ve společné domácnosti, nicméně dcera/syn je s rodičem (rodilým mluvčím) v kontaktu, případně je v  kontaktu s prarodiči či jinými příbuznými (rodilí mluvčí); d) rodič je sice jiné národnosti (není rodilý mluvčí), ale uvedený jazyk používá v komunikaci se svoji dcerou/synem místo svého rodného jazyka (např. otec je Ind, ale komunikuje s dětmi anglicky, Ukrajinec, ale komunikuje s dětmi rusky).

Vzhledem k veliké variabilitě možných situací nelze v propozicích vyčerpávajícím způsobem vymezit všechny případy. Škola, která žáka/žákyni a její/jeho rodinné podmínky zná nejlépe, musí pro rozhodnutí, zda zařadit či nezařadit žáka do příslušné kategorie soutěže, odpovědně zvážit konkrétní situaci s cílem nepoškodit a neodradit ostatní soutěžící, kteří nadstandardní podmínky v uvedeném cizím jazyce nemají.

Do soutěží v cizích jazycích (včetně bilingvních kategorií II. C, III. B a SŠ III) se nezařazují žáci, pro které je daný jazyk mateřským jazykem nebo žáci z bilingvní (dvojjazyčných) rodin, tj. od narození jsou vychováváni v daném jazyce, takže ho mohou používat rovnocenně jazyku mateřskému.

Tito žáci se mohou účastnit jiných jazykových soutěží. V anglickém jazyce jsou organizovány např. tyto soutěže:

Literární soutěž SPUSA – literární soutěž v angličtině – 3 kategorie dle věku soutěžícího, organizovaná pro ZŠ, SŠ, VŠ, Kontaktní adresa: Štěpánka Maňhalová, Vzdělávací středisko SPUSA, Na Poříčí 6, 110 00 Praha 1, tel. 224 210 813, 608 979 410, fax 224 215 561, e-mail: competition@spusa.cz; www.spusa.cz

 Public Speaking Competition – soutěž pro žáky gymnázií s návazností na mezinárodní soutěž, kterou organizuje The English-Speaking Union. www.esu.cz

 Debatní pohár, Debatní liga – soutěže družstev v debatování (angličtina, čeština) – kategorie SŠ, debatní ligy zaštiťuje Asociace debatních klubů České republiky. www.debatovani.cz

Literary Award for Young Writers (10. ročník) – literární soutěž pro mladé autory píšící v anglickém jazyce, čtyři věkové kategorie (do 12 let, 13 – 15 let, 16 – 17 let a 18 – 19); Vyhlášení tématu (6/2016), příjem soutěžních povídek (31. 10. 2016), výsledky (1/2017); Kontaktní adresa: Jitka Švecová, Studio ITAKA, Korunní 35, 120 00 Praha 2, tel. 603 417 550, e-mail: jitka.svecova@literaryaward.cz, www.literaryaward.cz

Kategorie:

Soutěžící jsou do jednotlivých kategorií SCJ zařazováni podle Organizačního řádu č.j. MŠMT – 27 128/2016-1 s účinností od 1. 8. 2016.