Pravidla pro zpracování seminární práce z geografie

Antonín JalovecZeměpis a geografie

Při zpracování dodržujte prosím následující pravidla:

 • Rozsah seminární práce vyplývá z tématu, obvykle by mělo být minimem 10 stran (bez vložených obrázků a citací). Text je psán písmem typu Arial či Times New Roman velikosti 12, řádkováním 1,5 a zarovnán do bloku. Pro odlišení či zdůraznění se může použít kurzíva či tučné písmo. Nadpisy je možné odlišit jinou velikostí a šířkou písma. Mezery mezi odstavci jsou 6 pt (bodů). První řádek v odstavci je odsazen o 1,2 cm. Číslování stran je zajištěno pomocí zápatí (číslo strany se umísťuje do prostřední pozice). Titulní list se nepočítá, první stranou označenou číslem je obsah (tj. 2), strany se zdroji a přílohami se nečíslují. Kapitoly nejvyššího řádu začínají vždy na nové straně.
 • Práce je odevzdána v jednom výtisku, jenž je jednostranně tištěn.
 • Práce bude k datu odevzdání nahrána do systému Odevzdej.cz v souladu se školní směrnicí.
 • Každá práce se skládá z následujících částí: titulní list, čestné prohlášení, obsah, úvod, kapitoly práce, závěr, přehled zdrojů, přílohy
 • Na titulním listu je povinně uvedeno: název školy, název práce (největším písmem), seminární práce z geografie, rok zpracování, jméno a příjmení autora práce a třída, do níž dochází
 • K čestnému prohlášení o původnosti práce. je připojeno datum a vlastnoruční podpis autora.
 • V obsahu jsou uvedena čísla kapitol a podkapitol (víceúrovňovým číslováním) a jejich názvy spolu s číslem stran, na nichž začínají.
 • V úvodu jsou obsaženy cíle práce (optimálně vyjádřené formou tezí) a způsob jejího zpracování, mělo by být dodefinováno téma.
 • Kapitoly práce mají být logicky seřazeny a členěny. Jsou-li v textu citace, jsou odlišeny kurzívou s uvedením zdroje včetně čísla stránky. Tabulky, obrázky či mapy se číslují průběžně v celé práci a pokaždé je nutné uvést zdroj a název.
 • V závěru práce jsou obsaženy odpovědi na cíle stanovené v úvodu.
 • V přehledu zdrojů je třeba uvést všechny tištěné (minimálně jeden) a elektronické zdroje (celkem aspoň pět, z toho aspoň jeden cizojazyčný), ze kterých autor čerpal. Citace děl musí být provedeny podle platných norem v harvardském systému.
 • V přílohách jsou uvedeny další grafické materiály či převzaté texty, na něž je odkazováno v práci.
 • Práce bude odevzdána nejpozději v pondělí 8.4.2019, a to v tištěné i elektronické podobě.
 • V únoru budou všichni žáci krátce referovat o průběžném stavu práce na tvorbě seminárky. Je tedy nezbytné začít pracovat co nejdříve.

 


Při hodnocení seminární práce bude zejména přihlíženo k:

 • formální správnosti práce
 • vyčerpání tématu a dosažení stanovených cílů
 • logické struktuře práce
 • gramatické a stylistické správnosti práce
 • geografickému charakteru práce
 • vlastnímu přínosu autora (studium cizojazyčných zdrojů, vlastní grafy, tabulky, mapy či fotografie, práce v terénu, realizace samostatného výzkumu apod.)
 • osvojení odborného jazyka
 • termínu odevzdání
 • původnosti práce
 • Neodevzdaná, nepůvodní či nekvalitní práce je klasifikována nedostatečně a je důvodem pro nedostatečnou klasifikaci ze semináře za druhé pololetí. V rámci opravné zkoušky je vyžadováno vypracování nové práce na jiné téma!!!