Upozornění k přijímacím zkouškám
Sledujte Aktuality pro nejnovější informace o přijímacích zkouškách.
Do 31. 1. 2018 budou na webových stránkách školy a v papírové podobě na úřední desce školy zveřejněna kritéria pro přijímací řízení.
Název oboru Délka vzdělávání Způsob ukončení Počet přijímaných
žáků
Přijímací zkoušky Potvrzení lékaře
Gymnázium 4 Maturita 30
Gymnázium 8 Maturita 30 – 60

Přijímací řízení je proces, který se skládá se z podání přihlášky, jednotných přijímacích zkoušek, zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek a odevzdání Zápisového lístku na naši školu. Po odevzdání Zápisového lístku proces končí a uchazeč je oficiálně studentem naší školy.

U nás se přijímacích zkoušek bát nemusíš – máme pro tebe přichystané bezplatné přípravné kurzy a pro zájemce o čtyřleté studium i možnost stát se studentem na jeden den.

Přesné termíny přijímacích zkoušek budou zveřejněny po jejich určení MŠMT ČR.

Důležité termíny pro osmileté studium

1. března 2018

termín, do kterého je možné podat přihlášku na střední školu

Od 12. do 20. dubna 2018

první řádný termín přijímacích zkoušek

Od 12. do 20. dubna 2018

druhý řádný termín přijímacích zkoušek

Do 10 dnů od zveřejnění výsledků

je potřeba doručit do sekretariátu školy zápisový lístek.

Důležité termíny pro čtyřleté studium

1. března 2018

termín, do kterého je možné podat přihlášku na střední školu

Od 12. do 20. dubna 2018

první řádný termín 1. kola přijímacích zkoušek

Od 12. do 20. dubna 2018

druhý řádný termín 1. kola přijímacích zkoušek

Do 10 dnů od zveřejnění výsledků

je potřeba odevzdat zápisový lístek do sekretariátu školy.


Z čeho budou přijímací zkoušky?

Český jazyk a literatura


  • uzavřené i otevřené úlohy
  • hodnotí se i odpovědi celou větou
  • bude vyhrazeno 60 minut čistého času

Matematika a její aplikace


  • uzavřené i otevřené otázky
  • hodnotí se i postup řešení
  • bude vyhrazeno 60 minut čistého času

Další informace


  • u testů nejsou povoleny žádné pomůcky, jako je kalkulačka nebo pravidla českého pravopisu

Důležité dokumenty

Do výše uvedeného termínu je potřeba doručit vytištěnou a řádně vyplněnou přihlášku. S pozvánkou na přijímací řízení bude doručen dokument s možností volby, zda zákonný zástupce trvá bezpodmínečně na pokračování hlavního cizího jazyka uchazeče, nebo se přizpůsobí podmínkám školy. Tento dokument je nutné doručit nejpozději v den přijímacího řízení. Do 10 dnů od vyhlášení výsledků přijímacího řízení je také nutno doručit zápisový lístek, který obdrželi uchazeči na základní škole nebo si o něj, v případě, že nejsou studenty základních škol, požádat na krajském úřadě.

Potřebujete více informací?


Kompletní informace o škole a přijímacím řízení najdete v tomto souboru.

Přihláška se v 1. kole podává do 1. 3. 2018 na adresu školy. Na přihlášku se uvádí 2 školy vašeho výběru. Součástí přihlášky je závěrečné vysvědčení z předposledního ročníku (pro osmileté studium to je čtvrtá třída, pro čtyřleté studium to je třída osmá) a vysvědčení z prvního pololetí (pro osmileté studium je to první pololetí páté třídy, pro čtyřleté studium to je první pololetí třídy deváté) posledního ročníku studia ZŠ (nebo jejich ověřené kopie). V rubrice „cizí jazyk“ uvést zkratku jazyka, kterému se žák učil na ZŠ jako první a druhý cizí jazyk (AJ, NJ).

Potvrzení lékaře není nutné u zdravých dětí. Pouze u těch dětí, které mají změněnou pracovní schopnost nebo jejichž  zdravotní stav by vyžadoval úlevy v TV nebo úplné osvobození od TV v případě zdravotního či jiného handicapu je třeba doručit v dostatečném předstihu (nejpozději spolu s přihláškou). Společně s tímto je potřeba doručit také vyjádření školského poradenského zařízení (např. pedagogicko-psychologické poradny), které musí být vydáno v aktuálním školním roce.

K přihlášce přiložit informaci o úspěšném řešení pouze předmětových soutěží a olympiád vyhlášených MŠMT v aktuálním a předcházejícím školním roce – umístění od  okresního kola výše je nutné doložit (např. kopií diplomu nebo výsledkové listiny) – tyto soutěže se promítají do celkového počtu bodů při přijímání uchazečů do studia.

Přijímací zkoušky se budou konat z matematiky a českého jazyka, uchazeč může přijímací zkoušky konat dvakrát – v 1. termínu na škole uvedené v přihlášce ke studiu na 1. místě, ve druhém termínu na škole uvedené v přihlášce ke studiu na 2. místě. V přijímacím řízení se započítává lepší výsledek dosažený v jednotlivých testech. Přijímací zkoušky proběhnou formou písemných testů, které sestaví společnost CERMAT  pro účely jednotných zkoušek podle §60c odst. školského zákona.
K přijímací zkoušce pošle škola uchazeči pozvánku dva týdny před konáním zkoušky. V případě, že nebude doručena, prosíme kontaktujte bezodkladně školu.

Gymnázium Cheb nebude u přijímacího řízení přihlížet k výsledkům Národních srovnávacích zkoušek, které organizuje společnost SCIO.

V případě nemoci je zároveň s písemnou omluvou nutno předložit lékařskou zprávu, a to nejpozději do tří dnů od konání zkoušky. V
 případě náhlého onemocnění je třeba tuto skutečnost sdělit nejpozději půl hodiny před začátkem zkoušky telefonicky na čísle 739 322 319, resp. 739 322 446 nebo elektronickou poštou na adresu zidek@gymcheb.cz, popř. osobně zástupci ředitele školy Mgr. Janu Žídkovi a do tří dnů od konání přijímací zkoušky doložit lékařským potvrzením. V tomto případě bude žák konat přijímací zkoušky v určeném náhradním termínu.

V době od 23. do 28. 4. 2018 bude ve vývěsní skříňce vedle vchodu do areálu gymnázia v Nerudově ul. a na webových stránkách Gymnázia Cheb zveřejněno pořadí uchazečů a později také seznam přijatých a nepřijatých žáků. V pořadí uchazečů a seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů budou uvedena pouze registrační čísla, která budou žákům přidělena v rámci přijímacího řízení.

V případě nepřijetí bude zasláno uchazečům písemné vyrozumění o nepřijetí, proti kterému se do 3 pracovních dnů od doručení mohou zákonní zástupci žáka odvolat prostřednictvím ředitele školy ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje.

Přípravné kurzy

Chceš se k nám dostat na čtyřleté studium? Tak neváhej a přihlas se na přípravný kurz na přijímačky. Uskuteční se čtyřikrát a předáme ti vše podstatné, abys přijímačky zvládl.
Přípravný kurz bude probíhat od března do dubna. Je ale určen pouze pro ty, kteří se k nám hlásí.

Pokud se hlásíš na čtyřleté studium, můžeš se také stát studentem Gymnázia Cheb na zkoušku. Zavítáš na celý jeden den do 1.E a uvidíš, jak to u nás běžně chodí.

Co je to Zápisový lístek?


Ve zkratce: Tím, že žák odevzdá Zápisový lístek na střední škole, potvrzuje svůj úmysl na této škole studovat. Zápisový lístek získá každý žák na své základní škole do 15. března. Zápisový lístek je nutné odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Každý uchazeč obdrží jeden zápisový lístek.

Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče či uchazečky stát se žákem či žákyní příslušného oboru vzdělání na dané střední škole. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na své základní škole, a to nejpozději do 15. března nebo do 30. listopadu v případě, že podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče. Každý uchazeč obdrží jeden zápisový lístek.

Svůj úmysl se vzdělávat v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, na kterou byl uchazeč přijat, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět. (To neplatí v případě kladného rozhodnutí v rámci odvolacího řízení).

Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Kontaktujte nás


Gymnázium Cheb

Nerudova 2283/7
350 02 Cheb

 +420 739 322 319
 +420 739 322 446
 +420 734 173 927
gymcheb@gymcheb.cz