Přijímací řízení na střední školy na jaře roku 2024 se bude výrazně lišit od podoby v předcházejících letech.

Ministervo školství, mládeže a tělovýchovy zřídilo webové stránky, na kterých jsou uvedeny informace o průběhu přijímacího řízení a přijímacích zkoušek. Tyto stránky budou aktualizovány.

 

Název oboru Délka vzdělávání Způsob ukončení Počet přijímaných žáků Přijímací zkoušky Potvrzení lékaře
Gymnázium 4 Maturita 30
Gymnázium 8 Maturita 60

Přijímací řízení je proces, který se skládá se z podání přihlášky, jednotných přijímacích zkoušek, zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek.  Uchazečům, resp. jejich zákonným zástupcům se rozhodnutí o (ne)přijetí ke studiu nezasílá.

Osmileté studium – PRVNÍ kolo přijímacího řízení

20. února 2024

termín, do kterého je možné podat přihlášku na střední školu

16. dubna 2024

první řádný termín přijímacích zkoušek

17. dubna 2024

druhý řádný termín přijímacích zkoušek

29. a 30. dubna 2024

náhradní termín pro konání přijímací zkoušky

Čtyřleté studium – PRVNÍ kolo přijímacího řízení

20.února 2024

termín, do kterého je možné podat přihlášku na střední školu

12. dubna 2024

první řádný termín 1. kola přijímacích zkoušek

15. dubna 2024

druhý řádný termín 1. kola přijímacích zkoušek

29. a 30. dubna 2024

náhradní termín pro konání přijímací zkoušky


Z čeho budou přijímací zkoušky?

Český jazyk a literatura


  • uzavřené i otevřené úlohy
  • hodnotí se i odpovědi celou větou
  • bude vyhrazeno 60 minut čistého času

Matematika a její aplikace


  • uzavřené i otevřené otázky
  • hodnotí se i postup řešení
  • bude vyhrazeno 70 minut čistého času

Další informace


  • u testů nejsou povoleny žádné pomůcky, jako je kalkulačka nebo pravidla českého pravopisu


Důležité dokumenty

Do výše uvedeného termínu je potřeba zadat přihlášku do systému pro evidenci přihlášek ke studiu nebo doručit do sekretariátu školy vytištěnou a řádně vyplněnou přihlášku.

Volbu cizího jazyka budeme zjišťovat dotazníkem jen u přijatých žáků v průběhu května 2024. Uchazeči již nemusí odevzdávat přílohu k pozvánce, ve které se vyjadřovali k volbě cizího jazyka, jak tomu bylo v předcházejících letech.

Kritéria 1. kola přijímacího řízení (ve školním roce 2023/2024)

Kritéria 2. kola přijímacího řízení (ve školním roce 2023/2024)

Výsledky 1. kola přijímacího řízení – budou zveřejněny 15. května v 9:00

Výsledky 2. kola přijímacího řízení – do osmiletého cyklu studia (od 1. 9. 2024)

Potřebujete více informací?

Informace pro žáky přijaté ke studiu na Gymnáziu Cheb od 1. 9. 2024 a jejich rodiče

najdete na tomto místě.

Dokument o škole a přijímacím řízení

Kompletní informace o škole a přijímacím řízení najdete v tomto souboru.

 

Přihláška ke studiu

Přihláška se v 1. kole podává do 20. 2. 2024 buď zadáním v elektronickém systému nebo v listinné podobě doručením na adresu školy. Na přihlášku se uvádí 3 školy vašeho výběru. Součástí přihlášky je závěrečné vysvědčení z předposledního ročníku (pro osmileté studium to je čtvrtá třída, pro čtyřleté studium to je třída osmá) a vysvědčení z prvního pololetí (pro osmileté studium je to první pololetí páté třídy, pro čtyřleté studium to je první pololetí třídy deváté) posledního ročníku studia ZŠ (nebo jejich ověřené kopie). V rubrice „cizí jazyk“ uvést zkratku jazyka, kterému se žák učil na ZŠ jako první a druhý cizí jazyk (AJ, NJ).

Potvrzení lékaře není nutné u zdravých dětí. Pouze u těch dětí, které mají změněnou pracovní schopnost nebo jejichž  zdravotní stav by vyžadoval úlevy v TV nebo úplné osvobození od TV v případě zdravotního či jiného handicapu je třeba doručit v dostatečném předstihu (nejpozději spolu s přihláškou). Společně s tímto je potřeba doručit také vyjádření školského poradenského zařízení (např. pedagogicko-psychologické poradny), které musí být vydáno v aktuálním školním roce a které se vztahuje k uzpůsobení podmínek přijímacích zkoušek.  K přihlášce prosíme přiložit informaci o úspěšném řešení pouze předmětových soutěží a olympiád vyhlášených MŠMT v aktuálním a předcházejícím školním roce – umístění od  okresního kola výše je nutné doložit (např. kopií diplomu nebo výsledkové listiny) – tyto soutěže se promítají do celkového počtu bodů při přijímání uchazečů do studia.

Informace nejen k přihláškám ke studiu na středních školách včetně prokliku na digitální přihlašovací systém (DIPSY.cz) nebo tiskopisu přihlášky ke stažení

Informace k přihláškám ke studiu na středních školách na stránkách Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (Cermat)

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky se budou konat z matematiky a českého jazyka, uchazeč může přijímací zkoušky konat dvakrát – v 1. termínu na škole uvedené v přihlášce ke studiu na 1. místě, ve druhém termínu na škole uvedené v přihlášce ke studiu na 2. místě. V přijímacím řízení se započítává lepší výsledek dosažený v jednotlivých testech. Přijímací zkoušky proběhnou formou písemných testů, které sestaví společnost CERMAT  pro účely jednotných zkoušek podle §60c odst. školského zákona. K přijímací zkoušce pošle škola uchazeči pozvánku dva týdny před konáním zkoušky buď prostředictvím elektronického systému nebo v listinné podobě v případě, že přihláška ke studiu byly doručena v listinné podobě. V případě, že nebude doručena, prosíme kontaktujte bezodkladně školu.

V pozvánce na oba termíny jednotné přijímací zkoušky najdete podrobné informace týkající se průběhu zkoušky, toho co si mají žáci přinést s sebou, kritérií pro rozhodování v přijímacím řízení atd.,

Gymnázium Cheb nebude u přijímacího řízení přihlížet k výsledkům Národních srovnávacích zkoušek, které organizuje společnost SCIO. V případě nemoci je zároveň s písemnou omluvou nutno předložit lékařskou zprávu, a to nejpozději do tří dnů od konání zkoušky. V případě náhlého onemocnění je třeba tuto skutečnost sdělit nejpozději půl hodiny před začátkem zkoušky telefonicky na čísle 739 322 319, resp. 739 322 446 nebo elektronickou poštou na adresu zidek@gymcheb.cz, popř. osobně zástupci ředitele školy Mgr. Janu Žídkovi a do tří dnů od konání přijímací zkoušky doložit lékařským potvrzením. V tomto případě bude žák konat přijímací zkoušky v určeném náhradním termínu.

Výsledky přijímacího řízení

Dne 15. 5. 2024 budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení v podobě seznamu přijatých a nepřijatých žáků. V  seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů budou uvedena pouze registrační čísla, která budou žákům přidělena v rámci přijímacího řízení.

Zápisové lístky byly zrušeny a pro účely přijímání ke studiu nebudou využívány.

Kontaktujte nás


Gymnázium Cheb Nerudova 2283/7 350 02 Cheb  +420 739 322 319  +420 739 322 446  +420 734 173 927 gymcheb@gymcheb.cz