Název oboru Délka vzdělávání Způsob ukončení Počet přijímaných žáků Přijímací zkoušky Potvrzení lékaře
Gymnázium 4 Maturita 30
Gymnázium 8 Maturita 30 – 60

Přijímací řízení je proces, který se skládá se z podání přihlášky, jednotných přijímacích zkoušek, zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek a odevzdání Zápisového lístku na naši školu. Po odevzdání Zápisového lístku proces končí a uchazeč je oficiálně studentem naší školy.

U nás se přijímacích zkoušek bát nemusíš – máme pro tebe přichystané bezplatné přípravné kurzy a pro zájemce o čtyřleté studium i možnost stát se studentem na jeden den.

Přesné termíny přijímacích zkoušek budou zveřejněny po jejich určení MŠMT ČR.

Důležité termíny pro osmileté studium

1. března 2018

termín, do kterého je možné podat přihlášku na střední školu

13. dubna 2018

první řádný termín přijímacích zkoušek

17. dubna 2018

druhý řádný termín přijímacích zkoušek

7. června 2018

2. kolo přijímacích zkoušek

Do 10 dnů od zveřejnění výsledků

je potřeba doručit do sekretariátu školy zápisový lístek.

Důležité termíny pro čtyřleté studium

1. března 2018

termín, do kterého je možné podat přihlášku na střední školu

12. dubna 2018

první řádný termín 1. kola přijímacích zkoušek

16. dubna 2018

druhý řádný termín 1. kola přijímacích zkoušek

7. června 2018

 termín 2. kola přijímacích zkoušek

Do 10 dnů od zveřejnění výsledků

je potřeba odevzdat zápisový lístek do sekretariátu školy.


Z čeho budou přijímací zkoušky?

Český jazyk a literatura


  • uzavřené i otevřené úlohy
  • hodnotí se i odpovědi celou větou
  • bude vyhrazeno 60 minut čistého času

Matematika a její aplikace


  • uzavřené i otevřené otázky
  • hodnotí se i postup řešení
  • bude vyhrazeno 60 minut čistého času

Další informace


  • u testů nejsou povoleny žádné pomůcky, jako je kalkulačka nebo pravidla českého pravopisu

Důležité dokumenty

Do výše uvedeného termínu je potřeba doručit vytištěnou a řádně vyplněnou přihlášku. S pozvánkou na přijímací řízení bude doručen dokument s možností volby, zda zákonný zástupce trvá bezpodmínečně na pokračování hlavního cizího jazyka uchazeče, nebo se přizpůsobí podmínkám školy. Tento dokument je nutné doručit nejpozději v den přijímacího řízení.

Do 10 dnů od vyhlášení výsledků přijímacího řízení je také nutno doručit zápisový lístek, který obdrželi uchazeči na základní škole nebo si o něj, v případě, že nejsou studenty základních škol, požádat na krajském úřadě.

 

Informace Gymnázia Cheb, příspěvkové organizace, pro zákonné zástupce žáků přijatých ke studiu od školního roku 2018/2019 najdete v tomto dokumentu.

Potřebujete více informací?


Přípravné kurzy

Chceš se k nám dostat na čtyřleté studium? Tak neváhej a přihlas se na přípravný kurz na přijímačky. Uskuteční se čtyřikrát a předáme ti vše podstatné, abys přijímačky zvládl. Přípravný kurz bude probíhat od března do dubna. Je ale určen pouze pro ty, kteří se k nám hlásí. Pokud se hlásíš na čtyřleté studium, můžeš se také stát studentem Gymnázia Cheb na zkoušku. Zavítáš na celý jeden den do 1.E a uvidíš, jak to u nás běžně chodí.

Co je to Zápisový lístek?


Ve zkratce: Tím, že žák odevzdá Zápisový lístek na střední škole, potvrzuje svůj úmysl na této škole studovat. Zápisový lístek získá každý žák na své základní škole do 15. března. Zápisový lístek je nutné odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Každý uchazeč obdrží jeden zápisový lístek.

Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče či uchazečky stát se žákem či žákyní příslušného oboru vzdělání na dané střední škole. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na své základní škole, a to nejpozději do 15. března nebo do 30. listopadu v případě, že podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče. Každý uchazeč obdrží jeden zápisový lístek.

Svůj úmysl se vzdělávat v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, na kterou byl uchazeč přijat, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět. (To neplatí v případě kladného rozhodnutí v rámci odvolacího řízení).

Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Kontaktujte nás


Gymnázium Cheb Nerudova 2283/7 350 02 Cheb  +420 739 322 319  +420 739 322 446  +420 734 173 927 gymcheb@gymcheb.cz